Translate

Načini otvaranja karata

Način otvaranja- Krst

Promešamo karte, spustimo na sto i podelimo na dva dela, pa onda poklopimo donji preko gornjeg dela. Iz špila izvadimo kartu koja predstavlja nas i stavimo na sredinu stola. Zatim redjamo karte oko one koju smo izabrali jednu po jednu licem na gore tako što prvu stavljamo gore,drugu dole, treću levo i četvrtu desno.Tako radimo dok sa svake strane ne bude po četiri karte.Onda tumačimo redom, kartu za kartom.Gornji red pokazuje vaša razmišljanja, karte levo prošlost, desno budućnost dok one koje su ispod govore o onome što ste bacili u drugi plan i o čemu ne razmišljate mnogo.Da bi vam bilo jasnije sledeći postupak je pokrivanje karata.
Sada radimo pokrivanje karata ali ovog puta i one u sredini.To ćinimo sledećim redom-prva karta pokriva kartu desno, druga levo, treća gore i četvrta dole.Peta karta se stavlja u sredinu preko karte koja predstavlja vas, i tako se redjajudok ne stavimo sve karte i u ruci nam ne ostane ni jedna.Potom uzimamo po dve karte sa svakog kraja počevši od gornje, donje, leve i desne.Dobijamo osam karata koje pokazuju situaciju i odgovaraju na pitanje.

Otvaranje sa 36 karata

Karte se izmešaju, preseku i donji deo se stavi na gornji.Zatim se poredjaju svih 36 licem na dole.Osoba kojoj se tumaći sama bira karte, jednu po jednu, redosledom koji njoj odgovara i svaka se karta okreće licem na gore tako što se u svaki red stavlja po 9 karata dok se ne poredjaju svih 36.Tako dobijemo 4 reda po 9 karata.Kada se završi tumačimo tako što se od karte koja predstavlja tu osobu broji svaka 7 karta i povezuje sa sledećom 7-om.Broji se sve dok se ne dodje do karte od koje smo počeli .U koliko se postavlja pitanje o poslu tumači se od karte Oficir, o novcu poćinjemo od karte Novac itd.
Posle toga se prelazi na srednji red karata tako što tumačimo 3,4,5, i 6 kartu tako što povezujemo svaku drugu kartu.Recimo 3 i 5 pa 2 i 4 .Na ovaj naćin vidimo jednu od situacija u kojoj če se osoba naći .Prelazimo na karte koje se nalaze ispod ovih i tumaćimo 13, 14, 15, i 16 i tako do donjeg reda u kartama.
Potom se prelazi na 7 kartu u prvom redu i opet broji svaka sedma karta, i na taj naćin ćemo dobiti dijagonalni red.Karte se povezuju i tumaće redom.Ukoliko vas neka figura u kartama posebno zanima gledate da li je okrenuta prema vama ili nije i gledate karte koje se nalaze oko figure. Karta koja se nadje iznad figure pokazuje njeno razmišljanje a one koje su ispred i iza govore o njenim željama i situaciji u kojoj se nalazi.
Dijagonale su takodje važne pa možete od osobe koja vas zanima gledati dijagonalno na gore i na dole,vezivati karte redom i tumačiti.

Otvaranje sa po 5 karata

Karte se izmešaju, preseku levom rukom na tri deli i pogledaju donje karte.Potom se obrnutim redom vrate na jednu gomilu.Ovaj se način koristi u slučaju da osoba postavlja pitanje za neku drugu osobu a sebe stavlja u drugi plan.
Redjamo pet karata u prvi red a šestu stavljamo sa strane okrenutu licem na gore. Zatim ponavljamo postupak četiri puta i tako dobijemo u četiri reda po pet karata ukupno dvadeset i u redu sa strane isto pet karata.Ostatak ostaje u ruci .Prvo gledamo srednji red karata znači, treća ,osma, trinaesta, osamnaesta po redu, to jest vertikalu u srednjem redu karata .Ove nam karte pokazuju pitača.Onda brojimo svaku sedmu kartu i tumačimo redom a one predstavljaju odnos pitača sa tom osobom za koju pita.Karte koje su izdvojene u poseban red pokazuju takodje osobu za koju se pita i tumače se u vertikali redom.One predstavljaju buduće odnose izmedju pitača i te osobe.
Vraćamo se na prvih dvadeset karata i karte u sredini.One pokazuju pitača, redovi iza njih prošlost a ispred njih budućnost.Ukoliko ga nešto psebno interesuje neka figura ili slično pokrivamo karte koje ona želi ostatkom karata i tumačimo dalje.

Otvaranje sa 8 karata

2.Karte promešati,preseći i pogledati donje karte.Možete preseći na dva ali i na tri dela,uvek donji deo ide na gornji.
Karte u preseku pokazuju šta najviše interesuje osobu kojoj se tumači.
Zatim poređati po 8 u redu tako da Vam u ruci ostanu 4 karte.
Od te 4 dajete pitaču da izvuče dve.
One obično daju informaciju o najbližim događajima u budućnosti.
Tumačiti svaku sedmu kartu,unakrsno na dole.Kada to istumačite prelazite na srednje redove,treća,četvrta,peta i šesta karta, takođe ići na dole i tumačiti ako je moguće po 4 a ako ne onda dve po dve.

Treba voditi računa da obavezno kada ostavljate špil donja karta bude sreća kao zaštitna karta.Bilo bi najbolje da imate dva špila,jedan koji ćete koristiti u prvom tumačenju,koji ne dajete pitaču u ruke (jer špil poprima samo Vašu energiju) i drugi koji koristite u drugom tumačenju koji dajete pitaču u ruke,da promeša, preseče a Vi samo tumačite.(Autor Vesna Balaban-sva prava zadržana)